สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ยินดีต้อนรับ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นายสมจิตร สอนภักดี เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ นายนพอนัณต์ ชุมมวลกิตติธัช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ข้าราชการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
 
 
วันที่ 14 และ 15 กันยายน 2560 นายสมจิตร สอนภักดี เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นางณัชภรณ์ พามาดาล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมจัดประชุมชี้แจง ติดตามการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์
 
 
วันที่ 30 กันยายน 2560 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนายสมจิตร สอนภักดี เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ นายนพอนัณต์ ชุมมวลกิตติธัช นักวิชาการส้งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ระดับอำเภอ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากพายุเซินกา ณ ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในการประชุม
 
 
 

คลิกชมรายการ ทุกทิศทั่วไทย (ทุเรียนดินภูเขาไฟอำเภอกันทรลักษ์)

เทศกาลเงาะ-ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ของทุกปี  

 

นายสมจิตร สอนภักดี
เกษตรอำเภอกันทรลักษ์
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร(กสก.)
ระบบสารสนเทศการผลิต
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ระบบศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ระบบฐานข้อมูลสถานบันเกษตรกร
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
 
 
 
 
 
Link สำนักงานเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเกษตจังหวัดศรีสะเกษ
กันทรารมย์
ขุขันธ์
ขุนหาญ
น้ำเกลี้ยง
โนนคูณ
บึงบูรพ์
เบญจลักษ์
ปรางค์กู่
พยุห์
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ไพรบึง
ภูสิงห์
เมืองจันทร์
อุทุมพรพิสัย
ศิลาลาด
ห้วยทับทัน
ราษีไศล
วังหิน
ศรีรัตนะ
ยางชุมน้อย
เมืองศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ขอประชาสัมพันธ์ กลุ่มองค์เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสมาชิก ที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร โดยสมัคร เป็นจิตรอาสา ประเภทงาน 8 ประเภท ดังนี้ 1. งานดอกไม้จันทร์ 2. งานดอกไม้จันทน์ 3. งานโยธา 4. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 5. งานบริการประชาชน 6. งานแพทย์ 7. งานรักษาความปลอดภัย 8. งานจราจร รับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบันทั้งการปลูกข้าว หรือพืชไร่ /การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น โดยสามารถขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนา หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงที่ดินที่มีกิจกรรมการเกษตร
ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช เตือนการระบาดศัตรูพืชดอกดาวเรือง (โรคดอกเน่าดาวเรือง) โดยเฉพาะดาวเรืองที่อยู่ในระยะเริ่มแรกออกดอกถึงระยะดอกบาน ซึ่งมักพบโรคระบาดนี้ในช่วงฤดูฝนหรือในช่วงสภาพอากาศที่มีความร้อนสูง ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่น สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการให้รีบแจ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อหาแนวทางดำเนินการควบคุม และป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง